יעוץ חינם והצעות להשוואה ממומחים
לאן הגעתי

המדריך להסרת משקפיים בלייזר מספק מידע מקצועי אודות הניתוח להסרת משקפיים, ועוזר בתהליך קבלת החלטה לגבי סוג הטיפול הרצוי, ובבחירת מכון הלייזר המתאים לכל אחד בצורה אישית.

תנאי שימוש (תקנון)

1.שימוש באתר ובתכניו

השימוש באתר LASERTIPS.CO.IL מותר לכל אדם ובדבר שהשימוש באתר ובתכניו יעשו לשימושו הפרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין. האתר אוסר לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ובתכניו.

2. הגבלת אחריות באתר

עורכי האתר LASERTIPS.CO.IL עושים כמיטב יכולתם על מנת שהתכנים באתר, לרבות הכתבות והמדריכים, והמידע עליהם הם מסתמכים, יהיו נכונים ומדויקים ככל האפשר, אולם למרות זאת ייתכנו ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות. בעלי האתר לא יהיו אחראים לשלמות התכנים, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם, לליקויים בדרכי העברתם למשתמש, ולהתאמתם למשתמש ולכל אבדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם.

בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באתר ובתכניו ו/או בהסתמכותו עליהם והשימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או במדריכים, ו/או ההסתמכות עליהם וזאת מכל סיבה שהיא. בהצגתם של המדריכים והמידע המופיעים באתר אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של מוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.

3. פרסום באתר

האתר LASERTIPS.CO.IL עשוי לכלול תכנים מסחריים לרבות מודעות, פרסומות, באנרים וקישורים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ואלה יהיו אחראים בלעדית לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתנבע מההסתמכות עליהם. בעלי האתר אינו "מפרסם" ולא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.  בעלי האתר רשאים, על-פי שיקול דעתם הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.  בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL לא יהיו צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא יישאו  בכל אחריות לתוצאותיה.

כל שירות הניתן לגולש האתר ממרפאה או רופא או כל חברה מסחרית כזאת או אחרת הם באחריות הגוף איתו יצר הגולש קשר, ואין לאתר או לבעליו כל קשר או אחריות כלפי הגולש או החברה, בין אם הם נותני השירות או מקבלי השירות.

4. זכויות יוצרים

בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL הם הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי וסימן מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.

5. שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, אבדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי שתועלה כנגדם כתוצאה מפעולות של המשתמש ו/או מתכנים שהמשתמש פרסם ו/או קישורים שביצע והוא פוטר בזאת את בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכך.

6. פרטיות

בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL רשאי  לשלוח למשתמש קובץ זיהוי (Cookie) שיאפשר לו לזהות את מחשב המשתמש לצורך קבלת שירותים באתר, וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה לצרכי סטטיסטיקה לשימוש אישי ו/או לצורך העברה לצד שלישי ובלבד שהמידע לא יזהה את המשתמש ובכפוף להוראות כל דין. בעצם השימוש באתר מתיר המשתמש לחברה להשתיל קובץ זיהוי זה על מחשבו, לזהותו על פיו ולהשתמש במידע הצפון בו. החברה רשאית לשלוח למשתמש, מפעם לפעם, בדואר אלקטרוני (אי-מייל) מידע בדבר שירותים שמספק האתר. המשתמש רשאי, בכל עת שיחפוץ בכך, להורות לחברה לחדול ממשלוח מידע כאמור.

7. הסרה או שינוי באתר

בעלי האתר LASERTIPS.CO.IL רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדית, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.

8. מקום השיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

9. טופס מילוי פרטים

גולש אשר ממלא טופס בקשה באתר ומשאיר פרטי קשר אישיים, נותן בכך את הסכמתו שפרטים אלו יימסרו לחברות ולגופים המסחריים העוסקים בתחום הטיפול להסרת משקפיים בלייזר, כפי שמילא בטופס הפרטים האישיים. בעלי האתר רשאים להעביר פרטים אלו לחברות ולגופים מסחריים בהתאם לבקשתו של הגולש. כמו כן, רשאים בעלי האתר והחברות המסחריות לשלוח דואר אלקטרוני או הודעות אס.אמ.אס לגולש, ולהציע לו מעת לעת מבצעים, עדכונים והודעות שיווקיות וזאת בתנאי שהסכים לכך הגולש באמצעות סימון השדה המתאים המופיע בסוף כל טופס.

10. הצהרת המשתמש/גולש באתר

בעשותי שימוש באתר הנני מאשר כי קראתי את תקנון אתר LASERTIPS.CO.IL , הבנתי אותו, אני מסכים לו ומודע לכך שאחריות האתר  ו/או מי מטעמו כפוף לתנאי השימוש.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ופונה לשני המינים.

השוואת מחירים והצעות

השאירו פרטים, וקבלו בהקדם הצעות רק מהמרפאות המובילות

שם פרטי + משפחה

האימייל שלך

טלפון

גיל

מרכיב/ה עדשות מגע?

* אנו שומרים על פרטיותך. הפרטים יישלחו ישירות ואך ורק למרפאות, בהתאם לתקנון.

אמריקן לייזר

care